homepage      HELP WANTED                    
  Japanese hiragana
handwriting pracitice sheets
a-gyo ka-gyo sa-gyo ta-gyo na-gyo
ha-gyo ma-gyo ya-gyo ra-gyo wa-gyo
ga-gyo za-gyo da-gyo ba-gyo pa-gyo
 Print this material so that you can practice writing hiragana script.
    Click here to learn how to write and pronounce each hiragana.


     Play fun game and learn hiragana!
a-gyo